Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane w dalszej części „OWS”) regulują szczegółowe warunki zakupu towarów przez Nabywcę od Sprzedającego.

1. Zamówienie. Zawarcie Umowy.
Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a TEKSTURY Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością (zwaną w dalszej części „Sprzedającym” lub „TEKSTURY”) następuje poprzez złożenie przez Nabywcę zamówienia oraz złożenie przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu zamówienia.
Nabywca potwierdza, iż przed podpisaniem zamówienia dokładnie przeanalizował jego treść i poprzez złożenie podpisu na zamówieniu potwierdza jego prawidłowość. W szczególności Nabywca potwierdza, że zamówienia w prawidłowy sposób wskazuje wybrane przez niego towary, ich ilość, cenę, a także kody katalogowe produktów objętych zamówieniem.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawiera umowa lub załącznik (faktura pro-forma lub oferta) stanowiący integralną część każdej umowy.
Umowa lub zamówienia określają cenę netto i brutto każdego towaru. Cena brutto obejmuje podatek od towarów i usług (VAT) wg. obowiązujących przepisów z dnia sprzedaży.
Zamówienie następuje na podstawie ofert, katalogów, ekspozycji i innych towarów dostarczonych przez producentów. TEKSTURY udostępnia Zamawiającemu posiadane informacje o sprzedawanych towarach w celu określenia przedmiotu zamówienia, a na życzenie Zamawiającego zasięga u producenta dodatkowych informacji. TEKSTURY odpowiada za zamówienie towarów o właściwościach opisanych w w/w źródłach informacji, nie odpowiada za wybór produktów przez Zamawiającego.

2. Towary i ich specyfika.
Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że dostarczone przez Sprzedającego płytki (w tym płytki dekoracyjne – tzw. „dekory”) mogą pod względem odcienia koloru różnić się od próbek płytek znajdujących się na ekspozycji Sprzedającego bądź płytek umieszczonych w katalogach producentów.
Nabywca akceptuje fakt, iż specyfika produktu jakim są płytki ceramiczne (w tym płytki dekoracyjne – „dekory”) jest taka, iż ten sam model płytki posiadać może różne wymiary i odcienie, co wynika w szczególności z procesu produkcyjnego płytek ceramicznych – różnych temperatur w ramach pieca, w którym wypalane są płytki. W związku z tym Nabywca akceptuje to, iż płytki tego samego modelu, nawet pochodzące z tej samej partii produkcyjnej lub dostawy, mogą nie być identyczne i różnić się nieznacznie pod względem wymiarów i odcieni. Różnice, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą występować w szczególności w odniesieniu do płytek pochodzących z różnych partii (np. w razie realizacji kolejnego zamówienia dotyczącego tych samych płytek).
W odniesieniu do płytek dekoracyjnych (tzw. dekorów) Nabywca przyjmuje do wiadomości, że kolor dekoru może różnić się od koloru płytki podstawowej.
Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że dostarczone przez Sprzedającego kamienie naturalne i towary wykonane z kamieni naturalnych mogą znacząco różnić się od próbek znajdujących się na ekspozycji Sprzedającego bądź kamieni i wyrobów z kamieni naturalnych umieszczonych w katalogach producentów. W szczególności, niektóre kawałki danego kamienia naturalnego lub towaru wykonanego z takiego kamienia mogą być monokolorowe, a inne posiadać wyraźne przeżyłowania, co wynika z samej natury kamieni naturalnych i nadaje im niepowtarzalny charakter .
Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że dostarczone przez Sprzedającego deski i panele podłogowe oraz towary wykonane z surowca naturalnego lub wykończonych okleiną naturalną – odcień koloru oraz układ słoi, z przyczyn naturalnych może być różny od egzemplarzy prezentowanych w sklepach TEKSTURY.
Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że dostarczone przez Sprzedającego towary objęte zamówieniem, a w szczególności dotyczące:
tynków strukturalnych,
tapet,
armatury,
ceramiki sanitarnej,
grzejników,
dodatków łazienkowych,
spieków kwarcowych,
farb,
ścian z mchu,
betonu architektonicznego,
oświetlenia systemowego i dekoracyjnego,
mebli,
elementów szklanych,
elementów stalowych,
wykładzin,
drzwi wewnętrznych,
schodów i balustrad,
dekoracji okiennych w postaci żaluzji i firan,mogą pod względem odcienia koloru, pigmentu, struktury materiału, itd. nieznacznie różnić się od próbek lub wzorów egzemplarzy prezentowanych w sklepach TEKSTURY bądź umieszczonych w katalogach producentów.
W celu uniknięcia wątpliwości, TEKSTURY wskazuje, że towar zakupiony według próbki lub wzoru może różnić się nieznacznie od prezentowanej próbki lub wzoru w zakresie kolorów, odcieni lub wymiarów. Próbka służy prezentacji niektórych cech towarów, zaś wzór prezentuje jedynie reprezentacyjną cechę towaru.

3. Płatności.
W terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia umowy Nabywca zobowiązany jest do wpłaty uzgodnionej indywidualnie zaliczki na poczet ceny za towary. Nabywca akceptuje fakt, że Sprzedający nie rozpocznie wykonywania swoich obowiązków określonych w umowie przed wpłatą zaliczki. W konsekwencji, w razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie zaliczki termin realizacji zamówienia ulega przesunięciu.
Wpłata pozostałej części ceny musi zostać dokonana przed odbiorem towarów, po powiadomieniu Nabywcy przez Sprzedającego o gotowości do wydania towarów.
Sprzedaż i odbiór zamówionego towaru następuje na podstawie dowodu zapłaty za całość zamówienia. W przypadku częściowej realizacji zamówienia zapłata powinna dotyczyć części realizowanej. Do czasu zapłaty za towar, towar pozostaje własnością Sprzedającego. Przez zapłatę rozumie się uznanie rachunku bankowego Sprzedającego lub przekazanie gotówki.

4. Wydanie towarów.
Sprzedający zawiadamia Nabywcę (telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) o gotowości wydania towarów – tzn. o fakcie, że towary z Zamówienia Nabywcy znajdują się już w magazynie Sprzedającego.
Wydanie towarów jest możliwe nie wcześniej niż w dniu zapłaty całości ceny za towary (w przypadku odbioru towarów przez Nabywcę z magazynu Sprzedającego) albo terminie minimum 5 (pięciu) dni po zapłacie całości ceny za towary (w sytuacji gdy towar ma być transportowany do Nabywcy), chyba że Sprzedający zgodzi się na przeprowadzenie wcześniejszego transportu do Nabywcy.
Z uwzględnieniem punktu IV. 2, Nabywca przyjmuje do wiadomości fakt, iż wydanie towarów albo odbiór towarów winny nastąpić nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia Nabywcy przez Sprzedającego o gotowości wydania towarów. Jeżeli, z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, towary nie zostaną wydane w powyższym terminie, wówczas Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów magazynowania takich towarów w kwocie 0,1% wartości towarów za każdy dzień zwłoki.
Wydanie towarów następuje poprzez ich odbiór przez Nabywcę z magazynu Sprzedającego (na zasadach opisanych w punkcie V ).
Wydanie towarów potwierdzane jest dokumentem WZ. Z chwilą wydania towarów i podpisania przez Nabywcę lub inną osobę odbierającą towar dokumentu WZ na Nabywcę przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów.
Przed podpisaniem dokumentu WZ Nabywca zobowiązany jest sprawdzić towary pod względem liściowym i jakościowym (czy towary nie są obtłuczone, pęknięte itp.).
Poprzez podpisanie dokumentu WZ Nabywca potwierdza, że odebrał towar, którego dokument WZ dotyczy, że ilość odebranych towarów odpowiada ilości wskazanej na dokumencie WZ i że nie ma zastrzeżeń do stanu towarów (nie ma obtłuczeń, pęknięć itp.). Jakiekolwiek zastrzeżenia ilościowe lub jakościowe Nabywca winien zgłosić osobie wydającej Nabywcy towary i razem z tą osobą uczynić odpowiednią adnotację na dokumencie WZ. Nabywca potwierdza również w ten sposób, iż sprawdził towary pod względem jakościowym.

5. Odbiór towarów przez Nabywcę z magazynu.
Przy odbiorze towarów z magazynu Sprzedającego Nabywca zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający dokonanie płatności za zamówiony towar. Sprzedający weryfikuje czy Nabywca w całości uregulował należność wynikającą z faktury VAT. W przypadku, gdy faktura VAT dotycząca odbieranych towarów nie jest uregulowana w całości, towar nie zostanie wydany Nabywcy.
Nabywca jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedającego o zamiarze odbioru towarów z 24 godzinnym (dwudziestoczterogodzinnym) wyprzedzeniem. W przeciwnym przypadku Nabywca przyjmuje do wiadomości fakt, iż może nie zostać obsłużony w krótkim czasie, tzn., może być narażony na oczekiwanie w kolejce, a towar przez niego zamówiony będzie przy nim kompletowany przez Sprzedającego, co może spowodować wydłużenie oczekiwania.
Sprzedający zobowiązany jest do wystawienia towarów w okolice środka transportu Nabywcy (bezpośrednio przy wejściu do magazynu lub przy rampie). Nabywca akceptuje fakt, iż Sprzedający nie jest zobowiązany do zapakowania towarów do środka transportu Nabywcy.

6. Transport towarów do Nabywcy.
Strony mogą uzgodnić w umowie (w zamówieniu podpisanym przez Zamawiającego), że wydanie towaru ma nastąpić poprzez jego dostarczenie do Nabywcy przez Sprzedającego.
Transport dokonywany jest za odrębnie uzgodnionym wynagrodzeniem według ceny, uzgadnianej indywidualnie przy zamówieniu. Jeżeli strony uzgodnią, że koszty transportu wliczone są w cenę towarów, to musi być to wyraźnie wskazane w umowie(tj. w zamówieniu podpisanym przez Sprzedającego).
Towary dowożone są w przedziale godzinowym uzgodnionym z Nabywcą. W razie nieobecności Nabywcy lub osoby upoważnionej do odbioru w uzgodnionym miejscu i czasie lub nieuzasadnionej odmowy odbioru towarów przez Nabywcę uważa się, iż Sprzedający należycie wykonał swoje obowiązki w zakresie dostarczenia towarów Nabywcy i wynagrodzenie za taki transport jest należne. Kolejny transport możliwy jest w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym, za zapłatą wynagrodzenia w uzgodnionej kwocie.
Kierowca parkuje samochód, zgodnie z zasadami ruchu drogowego, możliwie najbliżej miejsca wskazanego w zamówieniu. Nabywca akceptuje fakt, że kierowca nie wnosi towarów do mieszkania czy domu/budynku Nabywcy. Kierowca wydaje towary Nabywcy (lub osobie upoważnionej) obok samochodu. W przypadku, gdy kierowca wnosi towar do domu lub mieszkania Nabywcy wykonuje to na wyłączną odpowiedzialność Nabywcy, a Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w takiej sytuacji kierowca działa w przekroczeniu swoich obowiązków i uprawnień, a Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towarów przy ich wnoszeniu przez kierowcę.

7.Odpowiedzialność Sprzedającego.
Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkodę jedynie do równowartości ceny netto za towary zakupione przez Nabywcę. Nie dotyczy to szkód, które zostały wyrządzone z winy umyślnej Sprzedającego.
Nabywca może odstąpić od umowy jeżeli zwłoka Sprzedającego w wydaniu towarów przekracza 90 (dziewięćdziesiąt) dni.
Ograniczenia, o których mowa w punktach VII.1 i VII.2 nie dotyczą sytuacji, gdy Nabywca jest konsumentem.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wynikające z działania okoliczności stanowiących siłę wyższą lub działań / zaniechania nie z winy Sprzedającego.
Jeżeli Nabywcą jest konsument wówczas:
Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania towaru Nabywcy;
jeżeli przedmiotem sprzedaży są towary używane, wówczas Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 (jednego) roku od wydania tego towaru Nabywcy; towary z ekspozycji są uważane za towary używane.
Jeżeli Nabywcą jest podmiot inny niż konsument wówczas:
podpisanie przez Nabywcę (lub osobę przez niego upoważnioną) dokumentu WZ bez zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi;
jeżeli wada wyszła na jaw dopiero później, nabywca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie o wadzie;

Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania towaru Nabywcy;
towary sprzedawane z ekspozycji nie podlegają reklamacji.

8. Brak możliwości zwrotu towarów.
Nabywca świadom jest, że Sprzedający nie posiada zapasu towarów w magazynach. Wszystkie towary sprowadzane są od ich dostawców w następstwie zawarcia umowy pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym. W konsekwencji, nie jest możliwy zwrot towarów ani rezygnacja ze złożonego przez Nabywcę zamówienia (które zostało już przyjęte przez Sprzedającego). Jakiekolwiek zwroty mogą być dokonywane jedynie za wyraźną, uprzednią zgodą Sprzedającego, wyrażoną dla konkretnego przypadku i pod warunkiem, że towary będą w fabrycznych opakowaniach i nie będą posiadać śladów ich instalowania.
Z tych samych przyczyn co opisane w zdaniu pierwszym w pkt. 1, bez zgody Sprzedającego, nie jest możliwa zmiana zamówienia złożonego przez Nabywcę i zaakceptowanego przez Sprzedającego.

9.Reklamacje.
Reklamacje należy zgłaszać e-mailem na adres: reklamacje@takstury.pl lub pisemnie na adres ul. Kopernika 36 B, 90-522 Łódź. O reklamacji odnośnie towaru poinformowany zostaje producent. Reklamacje konsumentów są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w związku z faktem, iż Sprzedający nie posiada zapasu sprzedawanych towarów, ewentualna wymiana lub naprawa towaru (jeżeli reklamacja uznana zostanie za uzasadnioną) trwać będzie nie dłużej niż 30 dni, chyba, że produkty niezbędne do naprawy nie będą dostępne u ich producenta lub dystrybutora.

10. Postanowienia ogólne.
Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie danych teleadresowych (adresu lub numeru telefonu). Brak zawiadomienia o zmianie adresu lub numerze telefonu skutkować będzie tym, iż doręczenia wszelkich pism oraz kontakty telefoniczne dokonane wg. danych zawartych w umowie uznane są za prawnie skuteczne.
Ilekroć w OWS mowa jest o „konsumencie” rozumie się przez to pojęcie „konsumenta”, o którym mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez TEKSTURY jego danych osobowych podanych w umowie w celu jej realizacji.
Zamawiający upoważnia TEKSTURY do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
Świadczenie usług montażu może nastąpić na podstawie odrębnej, pisemnej umowy.

11. Postanowienia końcowe.

Nabywca potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszych OWS. Nabywca potwierdza, że wszystkie postanowienia OWS są dla niego zrozumiałe oraz że miał możliwość zwrócenia się do osób działających w imieniu Sprzedającego z prośbą o wyjaśnienie poszczególnych postanowień umowy i niniejszych OWS

Call Now Button

Dodatkowe info menu

DLA DESKTOP I TABLET.